Stonewall Jackson
"Stonewall Jackson" (Thomas J. Jackson)
Stonewall Jackson Memorial Cemetery
Lexington, Virginia